Thursday, June 20, 2019

holidays2014 487

Shah Bay Mutabaru Observatory | Okinawa Hai!
Shah Bay Mutabaru Observatory | Okinawa Hai!